ЕЛ МЕДИА - направление СТРОИТЕЛСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ
Новини

Последна актуализация: 12.09.2018г.


 

Политика за поверителност


 
 

Настоящата политика за поверителност се отнася до личните данни, които Ел Медиа ЕООД (наричано по-долу Издателство или Администратор) събира и обработва от посетителите на сайтовете, управлявани от дружеството, абонатите на издаваните от него електронни и печатни издания, клиенти, доставчици и партньори на издателството (наричани по-долу Контрагенти), с цел осъществяване на извършваната от него дейност.
 

Право и задължение на Контрагентите е да се запознаят подробно с този документ и при несъгласие и несигурност в смисъла на информация да не предоставят своите данни на Издателството. С попълването и изпращането на формуляри с данни Издателството счита, че Контрагентите са се запознали с неговата политика за поверителност и му дават съгласие за администриране на техните данни.
 

Ел Медиа ЕООД, като администратор на лични данни, има ЕИК 121845646, седалище и адрес на управление: София, ул. Капитан Андреев 25, тел. 02/4622000, е-мейл: elmedia@elmedia.net и лице за контакт Любомира Манчева.
 


 
Съдържание:

1. Основни положения

2. Събирана информация

3. Използване на личните данни

4. Политика за бисквитките

5. Преносимост и разкриване пред трети страни

6. Период на съхранение

7. Права

8. Сигурност и защита


 
1 Основни положения
 

1.1. Издателството събира и администрира лични данни във връзка с издаваните от нея списания: Енергия, Строители, Агробио Техника, Инфрабилд, Индустриални Продукти и Приложения, каталози: Електроника, Автоматика, Електроапаратура; Оборудване, Машини, Инструменти; Агробио Техника, както и свързаните с тях интернет сайтове: www.elmedia.net, www.mail-media.net и всички техни поддомейни.
 

1.2. Под лични данни, събирани от Издателството следва да се разбира информация, свързана с пряката или непряка идентификация на физически лица, а именно имена, идентификационен номер (ЕГН), данни от лична карта или паспорт, адресна информация, признаци свързани с професионална ангажираност и интереси.
 

1.3. Издателството не събира лични данни, които не са свързани с извършваната от него дейност, такива като възрастови и физически параметри, признаци свързани с расовата, икономическата, културната, здравната и други идентичност на Контрагентите. Издателството не събира също информация за местонахождението, IP-адресите и предпочитанията на посетителите на своите интернет сайтове.

1.4. При обработването на лични данни Издателството спазва законовата и нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679.

1.5. Издателството не обработва лични данни на непълнолетни лица, ненавършили 18 годишна възраст.
 


 
2. Събирана информация
 

2.1. Издателството събира лични данни за да извършване на неговата дейност, за следните групи случаи:

• разпространение на печатни издания до абонатите си;
• разпространение на информация чрез е-мейли до абонатите си;
• сключване на договори със своите Контрагенти.
 

2.2. За разпространение на печатни издания, Издателството събира не повече от следната лична информация: имена, пол, пощенски адрес, месторабота, длъжност, професионални интереси, е-мейл и телефон за връзка.
 

2.3. За разпространение на информация по е-мейл, Издателството събира не повече от следната лична информация: имена, пол, месторабота, длъжност, професионални интереси, е-мейл и телефон за връзка.
 

2.4. За сключване на договори със своите Контрагенти, Издателството събира лична информация, идентифицираща лицата, сключващи договора, както и друга лична информация, пряко свързана с изпълнението на договора.
 

2.5. Издателството винаги събира личните данни директно от Контрагентите, като при всеки конкретен случай им предоставя информация за конкретната цел, с която те ще бъдат използвани.
 


 
3. Използване на личните данни
 

3.1. Издателството използва личните данни в процеса на:

• офериране, сключване и изпълнение на търговски сделки;
• разпространение по пощата на печатни материали;
• разпространение на информация по е-мейл;
• комуникация във връзка с управлението на абонамента;
• отправяне на покани за участие в инициативи;
• поддържане и актуализиране на вътрешния архив;
• анализи, с цел подобряване дейността на издателството.
 


 
4. Политика за бисквитките
 

4.1. Интернет сайтовете на Издателството не използват бисквитки (сookies) за локално съхраняване на информация в браузера на Контрагентите, както и на всички други посетители на сайтовете.
 

4.2. В страници от интернет сайтовете на Издателството е възможно да има вградено съдържание от сайтове, като google.com, youtube.com, facebook.com и др., които да съхраняват бисквитки в браузера на посетителя, както и рекламни банери на клиенти и партньори, свързани със сайтове, съхраняващи бисквитки. Тези бисквитки са извън контрола на Издателството и то препоръчва на посетителите да се запознаят с политиката за поверителност на съответната друга страна.
 


 
5. Преносимост и разкриване пред трети страни
 

5.1. Издателството не продава и не обменя събираните от него лични данни с търговска цел.
 

5.2. В хода на дейността си Издателството може да сподели лична информация с трети страни в следните случаи:

• с доставчици на пощенски и куриерски услуги за изпращане на печатна информация;
• с бизнес партньори, като печатници, счетоводство, ИТ поддръжка, адвокати и други, които следват собствена политика за запазване на конфиденциалността личните данни;
• органи на местната и държавната власт, на които Издателството е длъжно да предоставя лични данни по силата на закон или нормативни актове;
 

5.3. Издателството винаги споделя с трети страни само тази част от събраната от него лична информация, която е необходима за извършване съответната дейност.
 


 
6. Период на съхранение
 

6.1. Личните данни, събирани от Издателството в резултат на нормативни изисквания или закони, се съхраняват за указания в тях съответен срок;
 

6.2. Личните данни, за които не е регламентиран срок, се съхраняват от Издателството през целия период на съществуване на дейността или услугата, с която те са свързани.
 

6.3. Данните за абонамент се съхраняват от Издателството до момента, в който абонатът заяви желанието си изцяло да спре да получава информация от Издателството.
 


 
7. Права
 

7.1. Всички Контрагенти имат следните права по отношение личните данни, съхранявани от Издателството:

• да имат достъп и да получат информация за съхраняваните техни лични данни;
• да правят промени и корекции на техните лични данни;
• да бъде "забравени", като техните лични данни бъдат изтрити;
• да поискат ограничаване на обработването на техните лични данни за определено време;
• да възразяват срещу преносимостта на личните им данни;
• да възразяват срещу обработването на своите лични данни;
 


 
8. Сигурност и защита
 

8.1. Издателството събира, обработва и съхранява лични данни при спазването на всички законови изисквания и норми;
 

8.2. Издателството е създало организация и необходимата техническа инфраструктура за защита на събираните от него лични данни от недобросъвестен и неоторизиран достъп;
 

8.3 Издателството изисква партньорите, с които извършва преносимост на лични данни да имат собствена политика по защита на личните данни.