Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

Заявка - Талон за Безплатен Абонамент за Специалисти

абонат

адрес за получаване (служебен)

длъжност и организация

отрасъл и функция на предприятието

професионални интереси на абоната

допълнителна информация

Благодарим!

Вашата заявка е изпратена успешно и ще бъде обработена от нас в най скоро време. При коректно попълнени данни може да очаквате първото печатно издание в рамките на следващите 2 месеца. По е-мейл ще получавате известие за публикуваните нови броеве.

Моля да имате пред вид, че абонаментът е с продължителност една година. След този период ще, ви напомним отново да актуализрате данните си.

В зависимост от попълнената информация, бихме могли да предложим и безплатен абонамент за други наши издания и каталози в секторите на енергетиката, индустриалното производство, хранително вкусовата промишленост, високото и инфрастуктурно строителство и селското стопанство.


Може да споделите с нас и положителния опит, които имате от използването на нови продукти, машини и технологии. Свържете се с нас на е-мейла на издатеството elmedia@elmedia.net и нашите редактори с удоволствие ще Ви предложат въпроси за интервю, което да бъде публикувано в печатното издание или интернет сайта.


Запознайте се с екипа на Ел Медиа във facebookОБЩИ УСЛОВИЯ

за абонамент за изданията
на Техническо Издатество ЕЛ МЕДИА


 
Основни положения

Чл.1.1 ЕЛ МЕДИА ЕООД, наричано по-долу ИЗДАТЕСТВО, публикува професионална техническа информация, разпространявана основно на територията на Република България.

Чл.1.2 Публикуваната от издатеството информация е предназначена за ползване от широк и неограничен кръг читатели, като основна полза тя носи на професионалната техническа аудитория. Публикуваната информация има информативен и насочващ характер и не е предназначена за директно практическо приложение.

Чл.1.3 Издателството публикува информацията във вид на печатни периодични списания и каталози, а също и в електронен вид в Интернет, в текстов, графичен и видео формат.

Чл.1.4 Всички периодични печатни списания и каталози, публикувани от издатеството и разпространявани лично по пощата се наричат по-долу ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ.

Чл.1.5 Публикуваната от издатеството информация в електронен вид в Интернет и всички периодично разпространявани е-мейл бюлетини или отделни е-мейли, съдържащи връзки към нея, се наричат по-долу ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ.

Чл.1.6 Всички лица, заявили и одобрени да получават изданията по посочения в тези общи условия ред, се наричат по долу АБОНАТИ.

Чл.1.7 Настоящите общи условия уреждат реда, начина, критериите, правилата и сроковете за абонамент за печатните и електронни издания на издатеството, както и взаимоотношенията между издатеството и абонатите.


 
Разпространение

Чл.2.1 Всички печатни и електронни издания на издателството се разпростаняват безплатно.

Чл.2.2 Печатните издания се разпространяват само по абонамент и не се намират в свободна продажба или по други места за разпространение. В случаите, когато издатеството е представено на изложение или панаир, то допълнителен тираж от печатните издания се разпространява безплатно от неговия щанд.

Чл.2.3 Желаещите да получават печатните и/или електронните изданията трябва да заявят желание за абонамент по реда описан по долу.

Чл.2.4 Разпространението на печатните издания е ограничено до техния тираж и се извършва със стандартна пощенска услуга на Български Пощи, като всички разходи по доставката за сметка на издателството.

Чл.2.5 Разпространението на печатните издания е ограничено до територията на Република България.

Чл.2.6 Разпространението на електронните издания се извършва по е-мейл и е ограничен до сто хиляди абоната за всяко едно от изданията.

Чл.2.7 Разпространението на печатните и електронните издания е ограничено до технически кадри, професионалисти и специалистите, работещи в сектора на икономиката, тематично свързан с конкретното издание.


 
Зявка и потвърждаване на абонамента

Чл.3.1 Абонаментът за изданията е доброволен. Всеки желаещ може да заяви желание за абонамент за едно или няколко печатни и/или електронни издания на издатеството, по един от следните начини:

(1) С форма за абонамент, достъпна от сайта на всяко едно от изданията. Интернет формата дава възможност за изпращане на on-line заявка;

(2) С изпращането на попълнен абонаментен талон по пощата, факс или е-мейл. Талони за абонамент се публикува във всички броеве на печатните издания, а също могат да бъдат отпечатени от сайта на изданията;

(3) Лично на щанда на издатеството по време на панаири и изложения. В този случай се изисква попълване на талон за абонамент на място. Възможно е част от данните да бъдат оставени на визитна картичка;

(4) По телефона на издатеството, като в този случай данните за абоната се попълват от служител на издателството от името на заявителя.

Чл.3.2 Заявителят може да заяви абонамент само за електронното издание или само пакет, съдържащ абонамент за печатно и електронно издание. Завката за абонамент на печатното издание автоматично поражда и заявка за абонамент за съответното електронното издание.

Чл.3.3 Заявки за абонамент се приемат и разглеждат от издатеството само при коректно попълнени всички данни, посочени в абонаментния талон, както и само при валиден персонален е-мейл адрес, потвърден от абоната.

Чл.3.4 Всички коректно подадени заявки се разглеждат от издателството и могат да бъдат приети или отхвърлени, съгласно посочените в тези общи условия ограничения за абонамент.

Чл.3.5 Издатеството си запазва правото да направи на заявителя абонамент и/или за друго свое издание, съответстващо на професионалната ориентация и сектора от икономиката, в който той работи.

Чл.3.6 Издатеството има право да откаже или прекрати абонамент за печатните и електронните изданията без да дължи уведомление или обяснение на заявителя.

Чл.3.7 С подаването на заявка за абонамент, абонатите приемат да получават изпратени от издателството допълнителни фирмени рекламни и информационни материали, съответсващия на декларираните в заявката за абонамент професионални интереси на абоната, разпространявани заедно с изданията или отделно.


 
Срокове и подновяване на абонамента

Чл.4.1 За начало на абонамента се приема датата на потвърждаване от издатеството на заявката за абонамент. Абонатът започва да получава изданията, излизащи от печат след тази дата.

Чл.4.2 Ако броят на абонатите за дадено издание е по-голям от неговия тираж на разпространение, то изданието се разпространява само до съответстващата част от абонатите, подредени по хронологичния ред на потвърждаване на техните заявки за абонамент.

Чл.4.3 Срокът за абонамент за печатното издание е 1 година, считано от датата на подаване на заявката за абонамент. Ако абонатът е подал няколко заявки за различни издания, то срокът за абонамент за всички издания е 1 година, считано от датата на подаване на последната заявка. В този смисъл подаването на последната заявка води до подновяване на абонаментите по всички предходни заявки.

Чл.4.4 Абонаментът за електронните издания е безсрочен и за него не се изисква подновяване. Той може да бъде прекратен по реда описан по-долу.

Чл.4.5 Абонаментът за всяко издание може да бъде подновен по всяко време, чрез подаването на нов талон за абонамент по реда, описан по горе.


 
Прекратяване на абонамента

Чл.5.1 Абонаментът се прекратява автоматично след изтичането на неговия срок. Възможно е абонатът да продължи да получава печатните издания до шест месеца след изтичането на срока, ако това се позволява от съответния тираж и количеството абонати към момента.

Чл.5.2 При изтичане на срока за абонамент на печатните издания, издатеството изпраща уведомление на абоната и му напомня, че за да продължи да получава изданията е необходимо да подаде нова заявка с актуализирани данни.

Чл.5.3 Прекратяването на абонамента за печатното издание по желание на абоната може да бъде направен по всяко време с подаване на нов талон за абонамент, показващ желание за прекратяване на абонамента. Прекратяването на абонамента за печатното издание не води до прекратяване на абонамента за електронните издания, за които той е абониран.

Чл.5.4 Абонаментът за електронните издания може да бъде прекратен от абоната по всяко време, чрез активиране на съответния линк в е-мейл бюлетина, отговор по е-мейла със заявено желание за прекратяване на абонамента или чрез подаване на нов талон за абонамент. Прекратяването на абонамента за електронното издание води и до прекратяване на абонамента за съответното печатно издание.

Чл.5.5 Издатеството прекратява абонамента при регистрирана невъзможност за доставка на изданията породени от смяна на адрес, работно място, закриване на предприятието и други. В този случай издателството изпраща уведомление на абоната и му дава възможност да изпрати нова заявка с актуализирани данни.

Чл.5.6 При форсмажорни обстоятества, неизпълнение на договорките с външни за издатеството организации, както и при възникване на други непредвидени обстоятелства, издатеството си запазва правото да пректари абонамента до отстраняването на проблема.

Чл.5.7 С оглед безплатния характер на абонамента, неговото прекратяване не е свързано с никакви финансови и други компенсации или обезщетения за страните. Прекратяването на абонамента изключва предявяване на искове за пропуснати ползи, както и за нанесени директни или индиректни щети, от която и да е от страните.


 
Отговорност

Чл.6.1 Абонаментът за всички издания на издатеството е безплатен. В този смисъл абонаментът не поражда и не води до никакви финансови или всякакви други задължения между издатеството и абонатите.

Чл.6.2 Издателството не носи отговорност за неполучаване от абонатите на печатното или електронно издание, както и при получаване на издание с повреден вид и/или повредена информация в него. В тези случаи, при рекламация от абоната, издателството изпраща повторен екземпляр от същия брой, винаги когато има такава възможност.

Чл.6.3 Издатеството не носи финансова и каквато и да е друга отговорност за пропуснати ползи, нанесени директни и/или индиректни щети, в резултат от абонамента за изданията, прекратяването на абонамента или невъзможността за неговата доставка, както и в резултат на използване на публикуваната в изданията информация.


 
Заключителни клаузи

Чл.7.1 Издателството има ангажимент за защита на личните данни на абонатите, станали му известни във връзка с техните абонаменти. Тази информация се използва само за целите на абонамента, предвидени в тези общи условия и в съответствие със законодателството на Република България, ЕС и Политиката за поверителност на издателството.

Чл.7.2 Издателството приема с благодарност всички предложения, бележки, съвети и рекламации от читателите във връзка установените правила от тези общи условия за абонамент.

Чл.7.3 Издателството има право да извършва промени в тези общи условия по всяко време, като те имат действие от момента на публикуването им в интернет сайта на издатеството.

Чл.7.4 Настоящите общи условия за абонамент са утвърдени от Управителя на издатеството, публикувани и влизат в сила на 02.10.2012 година.